top of page

תנאי שימוש באתר - כל הזכויות שמורות © 2021

תנאי שימוש באתר כל הזכויות שמורות © 2021 תנאי שימוש אלה מתייחסים לשימוש באתר שכתובתוwww.silukit.co.il ולאתרים הקשורים אליו ("אתר"). גישה לאתר או שימוש בו מתאפשרים על ידי קבוצת סקופ מתכות בע"מ ("החברה") בעלת זכויות המותג "סילוקית" בהתאם לתנאים שיפורטו להלן. תנאים אלו הם בנוסף לתנאי המכירה הכללים של החברה. שימוש באתר מהווה אישור לכך שהנך מקבל את התנאים האמורים שיחולו מרגע כניסתך הראשונה לאתר. כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב כלפי החברה, שלא לעשות שימוש באתר זה לשום מטרה בלתי חוקית. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים האמורים בכל עת, כפי שיפורסמו באתר עצמו. כל האמור במסמך זה מתייחס לשני המינים וכתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

1. א. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים באמצעותו מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תנאי שימוש אלו ויוצרת מצג שיש לך סמכות חוקית להסכים לתנאי שימוש אלה בשמך ובשם כל צד אותו אתה מייצג. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו אינך מורשה להשתמש באתר והנך מתבקש להתנתק ממנו לאלתר. ב. לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור ו/או הנובע מהשימוש באתר. ג. מובהר כי מחירי המוצרים המוצעים באתר והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד. ד. האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד.

2. החברה מציעה לרכישה באתר מוצרים בדגמים שונים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, ובכל עת, להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

3. המוצרים המוצעים למכירה באתר ומחיריהם יהיו בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.

4. תצלומי המוצרים המופיעים באתר, נועדו לשם המחשה בלבד.

5. המפרט המלא של המוצר עשוי שלא להשתקף במלואו בתצלום המופיע במודעת המוצר. במקרה של פער או הבדל יגברו המילים הכתובות במודעת המוצר על התיאור הנשקף מהתצלום.

6. בכל מקרה שבו, מחמת טעות שבתום לב, הפרטים המתוארים במודעת המוצר אינם תואמים את המוצר שלשם מכירתו פורסמה מודעת המוצר, תינתן אפשרות למזמין לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין קבלת כל הסכומים שנגבו ממנו על חשבון המוצר.

7. בכל מודעת מוצר באתר מופיעים המפרט הטכני ותיאור המוצר ו/או השירות, כפי שנמסרו על ידי המשווקים ו/או היבואנים של המוצר. משווקי המוצרים והשירותים נוטלים על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי כל דין ובפרט על פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן, לגבי המוצרים והשירותים המוצעים באתר, ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר ושירות.

8. א. תוכן – איננו מתחייבים שהמידע המוגש דרך האתר מדויק, מלא או עדכני. הינך רשאי להשתמש בחומרים מהאתר, כולל תמונות וטקסטים, לשימוש אישי בלבד. ב. הנך מסכים לא להתאים , לשנות או ליצור כל נגזרת מהחומרים המופיעים באתר או להשתמש בהם לצורך כל מטרה אחרת שאינה לשימושך האישי. הנך מתחייב לעשות שימוש באתר לצרכים חוקיים בלבד שבשום אופן אין בהם כדי להפר את הזכויות של, או להגביל או למנוע שימוש והנאה מהאתר על ידי גורם שלישי. מגבלות אלה כוללות התנהגות לא חוקית, או שיש בה להטריד או לגרום אי נוחות לאדם כלשהו, כמו כן העברת דברי תועבה או תוכן פוגעני. ג. אינך רשאי להעביר דרך האתר כל חומר הכולל דברי השמצה, איום, תועבה, נזק; כמו כן חומר פורנוגרפי, או כל חומר שבדרך כלשהי יש בו כדי לפגוע ב או להפר זכויות של אחרים (כולל זכויות יוצרים, סודיות או פרטיות), או שיש ביכולתו להרע או שהוא נוגד את החוק. הימנע מביטויים וולגריים, גסים, סקסיסטיים, גזעניים או מעליבים. נהג בכבוד כלפי משתמשים אחרים. ד. כתב ויתור – ככל שמאפשר החוק לבעל הרישיון, הננו מספקים את האתר ואת המידע , השמות, התמונות, הדמויות, הסמלים המסחריים והסמלים הנוגעים או מתייחסים לנו או למוצרים ולשירותים שלנו או של גוף שלישי באתר, כמות שהם ולא לוקחים אחריות מכל סוג שהוא, ברור או מרומז, כולל לא אחריות משתמעת לאיכות מניחה את הדעת, ברת מסחור, מתאימה למטרה מיוחדת, לא עבירה, מותאמת, מאובטחת ומדויקת. איננו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף או כל נזק שהוא כתוצאה מהשימוש או אי שימוש, לנתונים, או לרווחים שעולים או קשורים לשימוש באתר. ה. טעויות ושיבושים – איננו מתחייבים שהשימוש בחומרים שבאתר לא יופרע או ישובש ויהיה נטול טעויות, שטעויות יתוקנו, או שהשרת שמאפשר זאת יהיה נקי מווירוסים או "באגים", או שיאפשר, תפקוד מלא ורציף, דיוק ומהימנות החומרים. לא ניקח אחריות לנזקים או לווירוסים שעשויים להשפיע על מחשבך או ציוד אחר שברשותך שנעשה בו שימוש בעת החיבור לאתר, או בעת הורדה של קבצים, נתונים, טקסט, תמונות, קטעי וידאו או קול ממנו.

ו. אתרים זרים – הנך מודע ומסכים לכך שאיננו אחראים לזמינותם של אתרים זרים (של צד שלישי) או חומר אליו הגעת דרך האתר; איננו מאשרים או אחראים או בעלי חבות כלשהי לכל תוכן, פרסום, מוצרים או שירותים שניתנים באתרים אלה או דרכם, או לנזק שנגרם בגללם, או לדבר עבירה שנטען כי קשור לשימוש או נשען על תוכן, פרסום, מוצרים או שירותים הזמינים באתרים אלה או דרכם. כל יחס/קשר בינך ובין מפרסם או סוחר שהגעת אליו באמצעות האתר, כולל תשלומים עבור משלוחים או מוצרים, שירותים ותנאים אחרים, הבטחות או מצגים, הקשורים עם קשרים אלה, הינם באופן בלעדי בינך ובין המפרסם או הסוחר הרלבנטי. הינך מסכים לכך שאיננו אחראים לכל נזק או אובדן מכל סוג שהוא שנגרם מהקשרים הללו. ז. סמלים מסחריים- השמות, התמונות והסמלים המזהים את החברה, הינם נכסים המסומנים של החברה וחברות הבת שלה. אין דבר באתר שיכול להתפרש באופן גלוי, או מרומז, כאישור לעשות שימוש בסמל מסחרי כלשהו, פטנט או שמות, תמונות או סמלים, על ידך או על ידי צד שלישי. כל הזכויות כולל זכויות יוצרים, זכויות על מאגר הנתונים באתר זה, כולל התוכן שלו, הינם בבעלות החברה או שיש לה את הזכויות לגביו. ח. פיצוי/שיפוי - הנך מסכים לשפות אותנו באופן מידי לפי דרישה, כנגד כל טענה, נזק, הוצאה או עלות, כולל תשלומי אגרה בגין הפרה של תנאים אלה על ידך או על ידי אחרים שעלו כתוצאה משימושך באתר. ט. סיום – יש לנו הזכות להפסיק באופן מידי את שימושך באתר אם נחליט באופן חד צדדי שהפרת את תנאי השימוש באתר או שהיית מעורב בכך באופן שלא היה קביל בעיננו. י. היעדר תוקף – במידה ותנאי שימוש אלה לא יעמדו בקנה אחד עם החוק ולא ניתן יהיה לכפותם מסיבה חוקית כלשהי במסגרת החוק המקומי, אז בהתאם לדרישת הסמכות השיפוטית ימחקו מתנאי שימוש אלה הסעיפים הבלתי קבילים, יתר התנאים יישארו ויהיו ברי תוקף ומחייבים את המשתמש באתר. יא. סמכות שיפוטית – תנאי שימוש אלה יהיו מפוקחים ומפורשים בהתאם לחוק הישראלי. לבית המשפט המוסמך בירושלים תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם תנאים אלה. יב. אי הסכמה – אם תנאי שימוש אלה אינם מקובלים עליך במלואם, אינך רשאי לגשת לאתר והנך מתבקש להפסיק את השימוש בו באופן מידי.

bottom of page